วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2555

พระคาถาธรณีสาร

อังการะพินทุ อินาถัง อุปปันนัง สหะพรหมมะอธิคะโต ปัญจะปะทุมัง ทิสวานัง นะโม พุทธายะ วันทานัง 
นะโม นะมะสิโรเม พุทธะ เทวัญจะ นะละเต พรหมมะ เทวะตา หะทะยัง นะรา ยะกัญเจวะ ปาเท วิสสะณุกัญเจวะ สัพพะกัมมา ประสิทธิ (เม-เต) สัพพะพุทธานุภาเวนะ สัพพะธัมมานุภาเวนะ สัพพะสังฆานุภา
เวนะ สะทาโสตถี ภะวันตุ (เม-เต)
สวดต่อด้วยพระคาถาสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาอายุตนเอง อีก ๑ จบ ดังนี้
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะสัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินังอะกันตัง 
พุทธา ธัมมา สังฆา นุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
สวดพระคาถาขอพรจากพระรัตนตรัย อีก ๑ จบ ดังนี้
- นัตถิเมสะระณังอัญญัง พุทโธ เม ธัมโม เม สังโฆ เม สะระณังวะรัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม 
   ชะยะมังคะลัง
- สักกัตตะวา พุทธะรัตตะนัง ธัมมะระตะนัง สังฆะระตะนัง โอสะถังอุตตะมังวะรัง พุทธะเตเชนะ ธัมมะเต
   เชนะ สังฆะเตเชนะ โสตถินา นัสสันตุปัททะวา สัพเพทุกขา สัพเพภะยา สัพเพโรคา วูปปะสะเมนตุเมฯ
ว่าคำแผ่เมตตา
- สัพเพสัตตา อะเวราโหนตุ สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น 
   จงอยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้จองกรรมจองเวร เข่นฆ่า เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยฯ
ว่าคำอุทิศส่วนกุศล(ต่อ) ดังนี้
 ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผล บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ให้ทาน รักษาศีล สวดมนต์ เจริญเมตตา กรุณา 
ภาวนามาแล้วทั้งในอดีตชาติ ปัจจุบันชาติ วันนี้ขณะนี้ จงแผ่ไพศาล ให้ถึงพระบิดา-มารดา ปู่-ย่า 
ตา-ยาย พระราชามหากษัตริย์ ครูบาอาจารย์ ลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน อันคนดีและไม่ดี ให้กลับ
ทำดี ที่มีอบู่ไกลใกล้ ขอให้มีส่วนได้ในกุศลผลของฉัน ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัญ ขอให้ท่าน
ทั้งหลายเหล่านั้น จงได้ในกุศล ผลนี้เทอญ.
อย่าลืมกล่าวคำขอพร ปรารถนาเอาตามความประสงค์เถิด
   อุปเท่ห์ - พระคาถาธรณีสาร ใช้สวด ใช้เสก ทำน้ำมนต์ประพรมขับไล่สิ่งที่เข้าใจว่าเป็นตัวเสนียด
จัญไรเป็นตัวเคราะห์ร้าย เป็นตัวอับโชค เป็นอุปสรรคในการทำมาหากิน ทำให้ไม่มีโชคลาภให้ออกไปจากบ้าน จากร่างกาย ให้กลับมีหรือประสบพบแต่สิ่งที่เป็นศิริมงคลต่อชีวิต เป็นคำเชื่อถือบอกเล่าของ
โบราณจารย์ ได้นำพระคาถาธรณีสารนี้ ไปใช้สวดทำน้ำพระพุทธมนต์ ประพรมของขายดี ประพรมคน
ที่โดนของทางไสยศาสตร์ให้หายเป็นปกติ ประพรมคนที่ดวงชะตาตก ที่ยังไม่ถึงฆาตให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ หากมีเคราะห์ร้ายบางอย่างเข้ามาแทรกแซง จากหนักก็กลายเป็นเบา จากร้ายก็จะกลาย
เป็นดี ดวงชะตาดีเด่น อยู่แล้ว ก็จะดีเด่นตลอดไป รวมไปถึงพระตาถา พระพุทธมนต์ที่ได้นำมาพิมพ์
ต่อจากพระคาถาธรณีสาร ให้ท่านได้สวดก่อนนอน ตื่นนอน (เช้า-เย็น)ครั้งละ ๑จบ เป็นประจำทุกวัน
ก็จะทำให้ท่านแคล้วคลาด ปราศจากภัยวิบัติต่างๆ อันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านและครอบครัว ดลบันดาลให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไปในชาตินี้
คติธรรม
พระในบ้าน ท่านตอบได้ไหมคือพระอะไร? 
พระในบ้าน คือ พระบิดา พระมารดา ท่านอุปมาไว้ว่าบิดามารดา เป็นพระพรหม เป็นพระเทพ เป็นพระอาจารย์ เป็นพระอรหันต์ของบุตรและธิดา ลูกๆที่ให้ความเคารพสักการะบูชา เลี้ยงดูท่านให้เป็นสุข จะได้รับผล ดังนี้ ไม่ฉิบหาย ไม่ตายโหง เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าตลอดไป
- ความดังไม่คงที่ ความดีสิคงทน ความจนพอทนได้ ความตายสิแน่นอน(อย่าอยู่ด้วยความประมาท)
- นอนมาก งานน้อย มีน้อย จ่ายมากเงินหมด มีเงินหน้าสด หมดเงินหน้าเศร้า
- นอนตื่นสาย อายทำกิน หมิ่นเงินน้อย คอยวาสนา (จนตลอดวันตาย)
- จะไม่มีความยากจน อยู่ในคนขยัน ความเกียจคร้าน เป็นบ่อเกิดแห่งความฉิบหาย
- ปิดตาทั้งคู่ ปิดหูสองข้าง ปิดปากเสียบ้าง นั่งอยู่สบาย หากเปิดตาทั้งคู่ เปิดหูสองข้าง ไม่ปิดปาก
  เสียบ้าง จะเป็นทุกข์ตลอดวันตาย
- จงรู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน ใจท่านจะสงบ ไม่ฟุ้งซ่าน ให้กำหนดรู้อารมณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้น กับใจของท่านด้วยคำว่า รู้หนอ รู้หนอ รู้หนอ
เมตตาธรรมจากหลวงพ่อสมศักดิ์ กิตติธโร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น